Privacyverklaring Hart van Zuid

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? Het project Hart van Zuid wordt uitgevoerd door Ballast-Nedam, Heijmans en de gemeente Rotterdam. Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken wanneer u één van onze websites bezoekt en uw persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Riederwaard C.V., de dochteronderneming van Heijmans N.V. die het project Hart van Zuid uitvoert. 

1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen uw persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contactformulier, het aanmelden voor een nieuwsbrief of het aanvragen van een brochure of informatie. Wij vermalen ook informatie bij uw gebruik van onze website.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie of brochures;
 • Voor de afhandeling van uw klacht;
 • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • Voor het aanbieden van producten en diensten.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

2. Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.  

3. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

 • U daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
 • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Cookies en hyperlinks

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Heijmans op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft. Advertenties die door Heijmans (dan wel door partners) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op uw profiel

Bij uw eerste bezoek aan één van onze websites informeren wij u over deze cookies en krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen welke cookies wij wel of niet mogen plaatsten in de categorieën: voorkeuren, statistieken, marketing.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Uw recht van bezwaar

U kunt bezwaarmaken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt, te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan info@hartvanzuidrotterdam.nl t.a.v. de Privacy. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Wij zorgen ervoor dat u binnen vier weken antwoord krijgt. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens vier weken verlengd worden.

6. Uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens

Naast het recht op bezwaar heeft u een aantal andere rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook heeft u het recht ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
 • Ten slotte heeft u het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij.

Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren.

U kunt een verzoek indienen op de wijze zoals omschreven onder punt 6. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

8. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

9. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Heijmans N.V., Graafsebaan 65, 5248 JT te Rosmalen, KvK 16004309.

10. Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.