11 september

Inspraak & planning projecten Hart van Zuid

In hart van zuid vinden we het belangrijk dat iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt, weet wat er gebeurt. Het projectteam hart van zuid organiseert daarom informatieavonden. Zo zorgen we ervoor dat onze plannen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van bewoners en gebruikers van Rotterdam Zuid.  

Hoe gaan we te werk?
De fase waarin het project zich bevindt bepaalt wat voor soort avond wij organiseren. Sommige avonden organiseren wij om inwoners de gelegenheid te bieden om mee te denken over het ontwerp. Andere avonden organiseren wij alleen om inwoners te informeren over het ontwerp en het project. Hieronder leggen we de verschillen uit.

Informeren: schetsontwerp
Tijdens een informatiebijeenkomst laten wij het eerste ontwerp aan de inwoners zien, dit noemen wij een schetsontwerp.


Afbeelding 1: Schetsontwerp inrichtingsplan

De afbeelding hierboven zie je een voorbeeld van een schetsontwerp. In grove lijnen (kaders) is te zien wat er komt en waar verschillende onderdelen met welke functies zijn bedacht. Zoals bijvoorbeeld waar woningen, winkels en parkeerplekken zijn bedacht. De details, zoals fietsnietjes, hoeveel bomen en lantaarnpalen zijn nog niet bekend. Ook kan het zijn dat deze onderdelen nog verplaatst worden. We laten het schetsontwerp zien om aan te tonen wat de basis is voor het verdere ontwerp van de inrichtingsplannen.

Meedenken: voorlopig ontwerp
Soms bieden wij u de mogelijkheid om mee te denken aan de plannen. Hiervoor organiseren wij ook een bijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst vragen wij om uw advies en kunnen er (kleine) wijzigingen doorgevoerd worden. Op dat moment is het ontwerp in de voorlopig ontwerpfase. Op de afbeelding onder deze tekst is een voorbeeld van een voorlopig ontwerp te zien. Op deze afbeelding is te zien dat er al veel meer details zijn ingetekend dan in het plaatje hierboven.

Afbeelding 2: Voorlopig ontwerp inrichtingsplan 

Informeren: definitief ontwerp
Na het voorlopig ontwerp werken wij de plannen verder uit tot een definitief ontwerp. Wij organiseren een bijeenkomst voor inwoners om het definitieve ontwerp te presenteren.
Tevens geven we mee wat er is gedaan met de aangedragen ideeën. Bij de presentatie van een definitief ontwerp geven we wel uitleg over de door ons gemaakte keuzes, maar we passen niets meer aan. De tekening hieronder lijkt veel op het voorlopig ontwerp, maar nu zijn er ook fijne lijnen te zien die allerlei berekeningen uitbeelden zoals exacte afmetingen, afstanden en detaillering etc.

Afbeelding 3: Definitief ontwerp inrichtingsplan

De verschillende bijeenkomsten
De mensen die in of om het projectgebied wonen of er eigenaar zijn, ontvangen twee weken van tevoren per post een uitnodiging voor onze bijeenkomst. Bijeenkomsten worden ook twee maanden van tevoren aangekondigd op www.hartvanzuidrotterdam.nl en daaropvolgend in de nieuwsbrief en op @HartVanZuidRotterdam. Hieronder vertellen we iets meer over de verschillende bijeenkomsten.

Informeren: schetsontwerp
Tijdens deze bijeenkomst lichten we plannen toe, zodat u de kaders en belangrijkste uitgangspunten kent.

Meedenken: voorlopig ontwerp
Wilt u meedenken? Daar is ook gelegenheid toe. Op basis van een voorlopig ontwerp gaan we dieper in op onderwerpen die erg belangrijk zijn en waarover wij niet alleen besluiten kunnen en willen nemen. Denk aan de plek voor een boom, de locaties van parkeerplekken, fietsparkeren etc.

Informeren: definitief ontwerp
Tijdens een presentatie van een definitief ontwerp leggen we uit waarom we bepaalde ontwerpkeuzes hebben gemaakt. U mag hierover natuurlijk vragen stellen. Maar weet dat het ontwerp normaliter niet meer aangepast zal worden.

U woont in of om het projectgebied/ u bent eigenaar van een pand of perceel in of om het projectgebied maar was niet op de bijeenkomst…….

Als u wilt sturen wij het voorlopig ontwerp digitaal toe. Ook het definitieve ontwerp ontvangt u dan digitaal van ons. Zorg er dus voor dat u op onze mailinglijst terecht komt. U kunt zich opgeven via info@hartvanzuidrotterdam.nl u ontvangt dan ook automatisch de nieuwsbrief.

Wat doet de gebiedscommissie?
We laten deze ontwerpen niet alleen aan inwoners of eigenaren zien. Ook de gebiedscommissie wordt nauw betrokken. Zij geven ons advies op basis van het voorlopig ontwerp. Op het definitieve ontwerp is ook voor de gebiedscommissie geen inspraak meer mogelijk.

Formele procedure
Nadat we een definitief ontwerp hebben opgesteld moet het college van Burgemeester en Wethouders het ontwerp goedkeuren. Het college van B&W heeft iemand aangesteld voor het zetten van de handtekening, dit is de gebiedsaccounthouder. Deze man of vrouw houdt bij het (goed)keuren van het ontwerp rekening met het advies van de gebiedscommissie.

Voorlopige planning:
In het overzicht hieronder kunt u zien wanneer we welke bijeenkomst hebben gepland. Deze data zijn niet in beton gegoten. De Q staat voor kwartaal. De kwartalen voor 2018 zijn als volgt ingedeeld:

 • Q1 Januari – Maart
 • Q2 April – Juni
 • Q3 Juli – September
 • Q4 Oktober- December

Inspraak belanghebbenden:

 • Kwartaal 4 2018 IP 4         Ahoy plein
 • Kwartaal 4 2018 IP 6         Annie MG Schmidtplein en Gooilandsingel
 • Kwartaal 4 2018 IP 7         OV Station
 • Kwartaal 1 2019 IP 10       Zuiderparkweg

* IP 8 Tennisbaan en verlengde Goereesestraat kent geen inspraakavond voor belanghebbenden, wel een informatieavond

Inspraak gebiedscommissie:

 • Kwartaal 4 2018  IP 8        Tennisbaan en Verlengde Goereesestraat
 • Kwartaal 4 2018 IP 4         Ahoy plein
 • Kwartaal 4 2018 IP 5         Hotel/ Bioscoop
 • Kwartaal 4 2018 IP 6         Annie MG Schmidtplein en Gooilandsingel
 • Kwartaal 4 2018 IP 7         OV Station
 • Kwartaal 1 2019  IP 10      Zuiderparkweg

Kaart projectgebied
Het projectgebied hebben wij opgeknipt in verschillende delen. Per deel maken wij een inrichtingsplan, oftewel IP. 

Voor een aantal IP’s organiseren wij geen inspraakavond maar wel een informatieavond. Houd voor meer informatie over de informatieavonden ook onze website, nieuwsbrief en facebookpagina in de gaten.


Placemaking
Met placemaking transformeert het gebied op een natuurlijke manier tot het gewenste eindbeeld. Het is een ontwikkeling die je niet helemaal kunt sturen. Maar juist door het faciliteren van een beweging van onderop levert het op lange termijn een leefbaar gebied op. Ballast Nedam en Heijmans stimuleren deze ontwikkeling door tijdelijk gebruik van ruimtes voor (creatieve) ondernemers mogelijk te maken. Doel: mensen motiveren hun talenten op de juiste plek in te zetten en te laten zien. Zij kunnen tegelijk profiteren van de kruisbestuiving met andere ondernemers. Daarnaast krijgen activiteiten en evenementen ondersteuning die helpen Hart van Zuid de identiteit te geven die het verdient. 


Sociaal Programma
Hart van Zuid gaat over het ontwikkelingsperspectief van mensen. Over impulsen geven en verbinden: fysiek, sociaal en economisch. Ballast Nedam en Heijmans bieden startende ondernemers daarom niet alleen letterlijk ruimte, maar investeert daarnaast in talentontwikkeling. Dit gebeurt binnen het netwerk Hart Sociaal dat met veel energie en zorgvuldigheid door de gemeente is opgezet. Onder andere Rotterdam Ahoy, Techniek College Rotterdam, Winkelcentrum Zuidplein, Theater Zuidplein en Thuis op Straat dragen hier actief aan bij.