Hart van Zuid informeerde bewoners over de zienswijzen

10 september 2015

“Ideeën van bewoners wél beter en niet duurder.”

Vijftig bewoners en ondernemers uit het Zuidpleingebied lieten zich op 3 september jl. bijpraten over de zienswijzen die zijn ingediend op de plannen voor Hart van Zuid. Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam gaven tekst en uitleg over wat zij wel en niet uit de zienswijzen over willen nemen. Zij hadden veel waardering voor de
bijdragen van bewoners. Volgens avondvoorzitter Dorine Cleton waren er gouden ideeën bij die ‘wel beter en niet duurder’ bleken. Zo kreeg de oplossing van een bewoner voor de busbaan bij de terrasflats de voorkeur.

Op het bestemmingsplan en de structuurvisie zijn 22 zienswijzen ingediend. Daarnaast gaf de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) een definitief advies. Bij elkaar werden zo’n 200 onderwerpen aangekaart, die uitvoerig zijn behandeld. De Nota van beantwoording beslaat 127 pagina’s. Zij informeert de gemeenteraad wat de plannenmakers wel en niet over willen of kunnen nemen. Zij onderbouwen hun reacties en beschrijven maatregelen die tegemoet komen aan bezwaren.

Afwegingen

In zijn welkomstwoord bedankte projectdirecteur Peter Klevering alle betrokken bewoners en ondernemers voor hun inzet in het afgelopen jaar. De participatie voor Hart van Zuid startte in juni van het vorige jaar. Bij elkaar hebben in tien bijeenkomsten honderden mensen geholpen om de plannen voor Hart van Zuid te verbeteren. ‘In zo’n complex plan als Hart van Zuid zie je soms details en oplossingen over het hoofd,’ erkende Peter Klevering. ‘Gelukkig zijn er dan bewoners en ondernemers die je daar op wijzen. Niet alles kan, dat zeggen we er eerlijk bij. We maken samen met de gemeente afwegingen voor het hele gebied en in het belang van heel Rotterdam Zuid.’

 Verslag PPBS 3 sept 2015_1

Peter Klevering stond kort stil bij het nieuws dat de Turkse multinational Renaissance het bedrijf Ballast Nedam wil overnemen: ‘Renaissance is  geïnteresseerd in grootschalige projecten als Hart van Zuid. De mensen van Ballast Nedam zijn blij met de overname. De continuïteit van ons bedrijf en een project als Hart van Zuid zijn gebaat bij deze sterke en stabiele partij.”

Gouden idee

“Omdat ze er dagelijks zijn, komen bewoners met oplossingen die specialisten soms over het hoofd zien,” zei avondvoorzitter Dorine Cleton. “Het pleit voor Ballast Nedam dat zij zich daarvoor open heeft gesteld. Bewoners verdienen een heel groot compliment voor wat zij hebben bijgedragen aan het plan.” Zij vatte samen wat er uit de participatie en de zienswijzen in de plannen terecht is gekomen. Een slimme oplossing van een bewoner blijkt de minste herrie op te leveren bij de Zuiderterrasflats. Het bestemmingsplan maakt enkele busroutes onmogelijk die slecht zijn voor bewoners.

De bioscoop en het kunstenpand moeten een stuk lager aan de kant van de woningen. Het bestemmingsplan is bijgesteld om het Plein op Zuid en het Ahoyplein open te houden.Op sommige plekken worden de hoogtes van gebouwen beperkt voor meer zon en daglicht in de woningen.

Ten zuiden van de terrasflats komt geen bebouwing maar groen. Ook een plek aan de Verlengde Goereesestraat is bestemd voor groen. De openbare ruimte wordt samen met bewoners ingericht, met aandacht voor groen en fietsers. Er komen schone bussen. En in goed overleg met betrokkenen wordt er gezocht naar een nieuwe plek voor de Carnissetuin.

Bij het kunstenpand zal het laden en lossen inpandig plaatsvinden. De geluidswaarde in de naburige woningen in de Van Swietenlaan zijn gegarandeerd. Woningbouw bij de tennisbaan blijft mogelijk: de woningen moeten voldoen aan de strenge geluidsnormering.

De mogelijkheid om het winkelcentrum extra uit te kunnen breiden met 3.000 m2 is van de baan. Het blijft bij een uitbreiding van 5.000 m2. De omvang van het huidige winkeloppervlak – waar verschil van mening over was – is opnieuw en nauwkeuriger omschreven. Het parkeren en de aanrijroute voor buurtbewoners bij het winkelcentrum zijn geborgd. Er komt een voetgangersverbinding van oost naar west. 

Participatie

Na deze samenvatting konden bezoekers uitgebreid met de specialisten en projectleiders van Ballast Nedam en de gemeente in gesprek over hun eigen onderwerpen. In vijf werkgroepen voor bestemmingsplan, MER, verkeer, ruimtelijke kwaliteit en detailhandel werden toelichtingen gegeven en vragen beantwoord.

De voorlichtingsavond over de zienswijzen vormde het voorlopige sluitstuk van de participatie door het projectteam van Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam. Het juridische en ruimtelijke kader voor de plannen ligt nu voor besluitvorming bij de gemeenteraad. Op 22 september houdt de gemeenteraad een hoorzitting over de plannen, indieners van zienswijzen worden hiervoor uitgenodigd. De raadscommissie Bouwen Wonen &Buitenruimten (BWB) bespreekt de plannen op 14 oktober, waarna op 5 november de gemeenteraad een besluit neemt.

Ballast Nedam geeft de goede ervaringen met participatie een vervolg met acht werkgroepen met bewoners en ondernemers. Op 3 september schreven zich weer nieuwe mensen in voor werkgroepen over uitstraling, detailhandel, Kunstenpand, buitenruimte/groen, verkeer, parkeren, overlast en talent/werk. Er hebben zich nu meer dan 75 mensen aangemeld voor de concrete uitwerking van de plannen.

Verslag PPBS 3 sept 2015_2