Verslag 3de Publiek Private Buurt Samenwerking sessie

24 september 2014

Ideeën van bewoners en ondernemers voor verbetering van de openbare ruimte, leefbaarheid en bereikbaarheid krijgen een plek in de aanpak van het Zuidpleingebied in Rotterdam. Ballast Nedam heeft samen met de gemeente Rotterdam, bewoners en ondernemers uit 175 ideeën tien alternatieve oplossingen gedestilleerd. Deze zijn opgenomen in het startdocument voor Hart van Zuid dat de aanpak beschrijft voor de structuurvisie, het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage. De gemeente Rotterdam legt het startdocument van 10 oktober tot 21 november ter visie. Op 24 september vond een informatiebijeenkomst plaats waaraan 45 betrokkenen deelnamen. Hun opmerkingen en suggesties (bijlage) worden toegevoegd aan het resultaat van de tervisielegging.

Oplossingen

Vanaf juni hebben inmiddels zo’n 220 mensen uit de directe omgeving deelgenomen aan bijeenkomsten over de aanpak van het Zuidpleingebied. Uit meer dan 175 ideeën zijn gezamenlijk alternatieve oplossingen opgesteld voor verkeer, leefbaarheid, winkelen en talentontwikkeling. De volgende oplossingen worden nader onderzocht op hun effect op het milieu en op technische en financiële haalbaarheid.

Openbare ruimte

Bereikbaarheid en parkeren

Het startdocument vermeldt alleen de oplossingen van bewoners en ondernemers die op hun milieueffecten worden onderzocht. Andere ideeën uit de participatie blijven echter behouden. Een deel van de wensen was al in het programma opgenomen, zoals een veilige voetgangersverbinding naar het Motorstraatgebied. Over de waardevolle ideeën voor talentontwikkeling en het sociaal programma houdt Ballast Nedam nog een speciale bijeenkomst. De selectie van ideeën is gezamenlijk tot stand gekomen aan de hand van criteria die Ballast Nedam, gemeente, bewoners en ondernemers hebben opgesteld.