De officiële stukken liggen vanaf 1 mei ter inzage

30 april 2015

Het Rotterdamse College van B en W heeft besloten de officiële stukken die nodig zijn voor de realisatie van Hart van Zuid ter visie te leggen. Het college loofde de inspanningen van Ballast Nedam om inwoners van Rotterdam bij de plannen te betrekken. De ontwerp-structuurvisie, het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport voor Hart van Zuid liggen met alle bijlagen van 1 mei tot en met 11 juni ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode een zienswijze indienen bij de gemeente Rotterdam. De stukken zijn op de volgende plekken in te zien.

De ontwerp-structuurvisie en het ontwerp-bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken zijn eveneens beschikbaar via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Informatie over het project Hart van Zuid kunt u krijgen via het emailadres hartvanzuid@ballast-nedam.nl

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van vrijdag 1 mei 2015 tot en met donderdag 11 juni 2015, kan een ieder over de ontwerpplannen schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, per adres: de directeur van Stadsontwikkeling, Projectbureau Hart van Zuid, t.a.v. mw. D. Ginter, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.

Tevens kunnen gedurende deze termijn mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010 - 489 5241 bellen.

De zienswijzen op het milieueffectrapport kunnen slechts betrekking hebben op de inhoud van het milieueffectrapport, het niet voldoen van het milieueffectrapport aan de bij of krachtens artikel 7.23 (Wet milieubeheer) gestelde regels, dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.