Bewoners blijven meedenken met Hart van Zuid

19 maart 2015

Informatiebijeenkomst 5 maart toont grote betrokkenheid bij de plannen

Onder het motto ‘Praat mee vanuit uw hart’ gaf Ballast Nedam op 5 maart in het voormalige deelgemeentekantoor Charlois tekst en uitleg bij de actuele plannen voor het Zuidpleingebied. Zij toonde onder andere nieuwe varianten voor de busroutes. Het gesprek met de omgeving wordt de komende tijd voortgezet in acht werkgroepen. Een belangrijk onderdeel is de openbare ruimte, waarvoor 139 ideeën en wensen werden geuit. Voorafgaand aan de tervisielegging van het structuurplan, bestemmingsplan en milieueffectrapportage wordt er eind april een voorlichtingsbijeenkomst verwacht.

PPBS 5 maart 2015 foto1

In voorstellen opgenomen

De avond begon met een toelichting op de plannen bij panelen over verkeer, openbare ruimte, het zwembad en de verschillende onderdelen van het plan. Ook liet Ballast Nedam zien hoe er sinds juni in nauwe samenwerking met bewoners en andere betrokkenen aan de plannen is gewerkt in informatieavonden en werkbijeenkomsten Het resultaat van die publiek-private buurtsamenwerking waren tien voorstellen, waarvan de meeste al zijn verwerkt in de plannen.

Na een welkom door avondvoorzitter Dorine Cleton, vertelde projectdirecteur Peter Klevering van Ballast Nedam over de procedure die het mogelijk maakt dat de bouw begin 2016 van start kan gaan: ‘De structuurvisie, het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage zijn voor negentig procent gereed. De gemeente legt ze in mei ter inzage. Voorafgaand houden we nog een voorlichtingsavond met een informatief karakter. Het ontwerp van het zwembad is inmiddels bijna definitief. Ook met de plannen voor renovatie van de Ahoy-hallen zijn we heel ver. Verder zijn we begonnen met de ontwerpen voor het Congrescentrum en het Kunstenpand. De werknaam is overigens “Pand Z”, hoorde ik net van theaterdirecteur Doro Siepel.’

PPBS 5 maart 2015 foto2

Alternatieve busroutes

Ballast Nedam toonde zich bij monde van Peter Klevering blij met de resultaten van de publiek-private buurtsamenwerking: ‘Ook de gemeente is opgetogen over de participatie. Vele ideeën zijn inmiddels uitgewerkt en hebben een plekje in de plannen gekregen. Er is ook volop meegedacht over de busroutes. Uit eerdere bijeenkomsten en uit de zienswijzen op het Startdocument kwamen vele varianten voor het inkomend en uitgaan busverkeer. Er is nu ook een variant die grotendeels om de terrasflats heen loopt, heel belangrijk om de bewoners een betere leefomgeving te kunnen bieden.’  Bij de voorlichtingsavond over het bestemmingsplan en de milieueffectrapprotrage willen Ballast Nedam en de gemeente hun voorkeursvarianten laten zien.

Meedenken

Alle aanwezigen werden opgeroepen om in een eerste workshop onderwerpen te noemen waarover zij in 2015 met Ballast Nedam willen doorpraten. Uit die brainstorm kwamen acht thema’s naar voren.

  1. Uitstraling & Energie, waaronder activiteiten en promotie van het gebied) (4)
  2. Winkels & Horeca (9)
  3. Verkeer & vervoer (6)
  4. Kunstenpand ‘Pand Z’ (6)
  5. Buitenruimte & Groen (13)
  6. Auto’s, Parkeren en Fietsen (8)
  7. Talent & Werk (6)
  8. Overlast (3)

Achter de onderwerpen staat het aantal mensen dat zich opgaf voor een werkgroep over dit onderwerp. Bij elkaar zijn er 55 aanmeldingen van mensen die mee willen werken aan het vervolg van de plannen. De werkgroepen zullen naar verwachting vanaf eind april aan de slag gaan.

PPBS 5 maart 2015 foto 3 en 4

Buitenruimte

Een tweede serie workshops ging over de openbare ruimte. De vraag luidde: wat wilt u in het openbaar gebied op dit moment, in de tijdelijke situatie en voor de toekomst? Uit de workshops kwam een ware explosie van wensen en ideeën naar voren; in totaal 139 suggesties, waarvan de belangrijkste vijf per groep met veel vuur en enthousiasme werden gepresenteerd door de bewoners zelf. Hoog op de agenda voor de buitenruimte staan toegankelijkheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid.

De ideeën voor de verbetering van de huidige situatie variëren van meer en betere verlichting op duistere plekken, meer (gescheiden) afvalbakken en vrolijke zitbankjes. Tijdens werk in uitvoering vraagt men aandacht voor bereikbaarheid, kijkkasten, aankleding van bouwhekken, pop up stores en een gefaseerde aanpak. Hou de loop erin met festivals en activiteiten, zo luidt het advies.

Meer dan de helft van de ideeën ging over de gewenste eindsituatie. Een buurthuis, werk voor talent, groen, eenheid, licht, kunst, maar vooral: alles wat bijdraagt aan een veilig, mooi en uitnodigend gebied.

Nuttig

Peter Klevering bedankte iedereen voor de geweldige inzet en ideeën: ‘U heeft ons opnieuw veel bruikbare ideeën en suggesties gedaan. Wij wisten bijvoorbeeld niet dat u een plek wil voor het gescheiden aanbieden van afval. Het is één van de bewijzen van het nut voor iedereen van deze dialoog. U bent weer van harte welkom als we het met de werkgroepen gaan hebben over de inrichting van dit gebied.’

Verslag PPBS 5 maart 2015

Downloads