Bewoners werken met Ballast Nedam aan een beter Hart van Zuid

30 juni 2014

Bewoners, ondernemers en betrokkenen bij het Rotterdamse Zuidpleingebied hebben samen met Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam tien voorstellen opgesteld voor verkeer, leefbaarheid, winkelen en talentontwikkeling. Ze komen voort uit 175 ideeën die begin juni vanuit de omgeving zijn aangedragen.
De tien voorstellen bieden alternatieve oplossingen en aanvullingen op de plannen van Ballast Nedam voor het nieuwe Hart van Zuid. Ze zijn bedoeld om de haalbaarheid van de aanpak te verhogen en het leefklimaat te verbeteren. Ballast Nedam gebruikt de voorstellen bij de voorbereiding op de ruimtelijke procedures (structuurplan, bestemmingsplan en de milieueffectrapportage).
Dit is in een notendop het resultaat van vier succesvolle informatiebijeenkomsten en werkdagen. Er is vanuit verschillende belangen met Hart voor Zuid gewerkt aan gezamenlijke oplossingen voor de knelpunten in het gebied.

Bewonersavond detail

Op en rond het Zuidplein in Rotterdam gaat veel veranderen. Het is nu een onsamenhangend gebied, doorsneden door vele wegen. De komende jaren ontstaat hier door vele ingrepen een centrum voor Rotterdam Zuid. Het wordt een plek die uitnodigt om te verblijven.

De investeringen door de overheid en het bedrijfsleven bedragen bij elkaar zo’n € 300 miljoen in de komende 20 jaar. Er komt een nieuw zwembad en kunstenpand met theater en bibliotheek. Ahoy wordt opgeknapt en uitgebreid met een congrescentrum. Voorts staan uitbreiding van het winkelcentrum en verbetering van het verkeer en de openbare ruimte op het programma. De gemeente heeft Ballast Nedam gekozen voor de ontwikkeling en realisatie van de plannen. Lokaal talent krijgt kans op werk dat voortvloeit uit de investeringen.

Respect

Ballast Nedam heeft het voortouw bij de integrale ontwikkeling van het gebied. Begin 2016 wordt er gestart met de bouw van de eerste projecten. Met het oog op de ruimtelijke en draagvlak in de omgeving heeft Ballast Nedam alle betrokkenen uitgenodigd voor een interactief proces om plannen uit te werken en te verbeteren.
Het motto luidde: “Omgeving, gemeente en initiatiefnemer kunnen samen een goed (of beter) plan maken als iedereen naar elkaar luistert en respect heeft voor het belang van de ander.”
Ballast Nedam vroeg Dorine Cleton van Cleton & Com als onafhankelijk procesbegeleider de participatie in de maand juni uit te voeren. Er zijn daarbij twee methoden ingezet. In publiek-private-buurt-samenwerking (PBBS) gaan alle partijen samen op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaars belangen nieuwe ideeën bedenken. Met de methode van value engineering (VE) stellen zij samen de functies vast die het gebied nodig heeft en de criteria waarmee de ideeën worden beoordeeld. Vervolgens wordt in werkgroepen voorstellen bedacht die (maatschappelijke) waarde toevoegen tegen de laagst mogelijke kosten of de hoogste besparing.


In juni zijn vier stappen gezet.

  1. Een informatieavond (2 juni) met 75 bewoners, ondernemers en belanghebbenden. Zij brachten in verschillende werkgroepen 175 ideeën, wensen en knelpunten naar voren. Veertien deelnemers schreven zich in voor een plangroep die in stap 2 en 3 de ideeën uitwerkt met Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam.
  2. Een werkdag (12 juni) met ruim 30 deelnemers. Leden van de plangroep, Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam werken – op basis van de onderliggende functie en gezamenlijk geformuleerde criteria en een brainstorm - de ideeën uit, ondersteund door deskundigen op het gebied van milieu, geluid, MER, verkeer, groen en kosten. Zij werken aan alternatieve oplossingen op het gebied van verkeer, leefbaarheid (inclusief water en groen), winkelcentrum & OV-knooppunt en talent & werk.
  3. Een werkdag (25 juni) met ruim 30 deelnemers, waarop de 10 ideeën zijn uitgewerkt die de meeste waarde toevoegen en het best voldoen aan de criteria.
  4. Een informatieavond (30 juni) met 45 bewoners, ondernemers en belanghebbenden. In werkgroepen voor verkeer, leefbaarheid, winkelen en talent geven zij aanvullingen op en adviezen bij de tien beste ideeën. De opbrengst zijn 65 opmerkingen en ideeën ter aanvulling.

Hoe_kunt_u_ook_dit_jaar_meedoen
Tekeningen van enkele alternatieve oplossingen voor Hart van Zuid.