Bestemmingsplan Hart van Zuid vastgesteld door gemeenteraad

23 november 2015

Het Bestemmingsplan Hart van Zuid met bijbehorende stukken is vastgesteld door de gemeenteraad. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maakten afgelopen woensdag bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 12 november 2015 de structuurvisie en het bestemmingsplan Hart van Zuid heeft vastgesteld.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en de vastgestelde documenten liggen met ingang van donderdag 19 november 2015 tot en met donderdag 31 december 2015 ter inzage bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater tegenover het hoofdbureau van de politie, kamer 22a.

Genoemde stukken zijn ook beschikbaar via de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Informatie over het project Hart van Zuid is telefonisch te verkrijgen op 010 235 00 50 of via e-mail: hartvanzuid@ballast-nedam.nl

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Hart van Zuid” kan van 19 november 2015 tot en met 31 december 2015 beroep worden ingesteld door:

(N.B. Tegen (de vaststelling van) de structuurvisie “Hart van Zuid” is geen beroep mogelijk.)

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Binnenkort vervolg PPBS

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld zullen alle bewoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd voor het vervolg op de PPBS-bijeenkomsten. Het doel is om in de werkgroepen, waarvoor u zich wellicht al heeft aangemeld, onze visie verder uit te werken. Wij verwachten u binnenkort te kunnen uitnodigen voor deze werkgroepen.