Ballast Nedam licht de officiële stukken toe

29 april 2015

Voorlichtingsavond 23 april 

Ballast Nedam heeft op 23 april tekst en uitleg gegeven over de structuurvisie, het bestemmingsplan en het milieueffectrapport voor Hart van Zuid. De voorlichtingsavond trok zo’n veertig bezoekers, die in vijf rondes een toelichting kregen van deskundigen en adviseurs van Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam. De officiële stukken liggen vanaf 1 mei ter visie. 

PPBS 23 april 2015_4

Aan de plannen voor Hart van Zuidis sinds juni 2014 met alle betrokkenen en belanghebbenden hard gewerkt. Bewoners, omwonenden en ondernemers konden meedenken over de voorstellen van Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam. ‘Daar heeft u volop gebruik van gemaakt,’ vertelde projectdirecteur Peter Klevering van Ballast Nedam in zijn openingswoord. ‘Vanavond tonen we het voorlopige eindresultaat van de samenwerking tussen buurt, ondernemers, gemeente en Ballast Nedam. De oogst van een reeks bijeenkomsten en werkdagen is in de plannen opgenomen. Uit uw midden is een alternatief voor de busroutes gekomen dat positief beoordeeld is in het milieueffectrapport en waarvoor in de structuurvisie en het bestemmingsplan ruimte is geschapen.’

Avondvoorzitter Dorine Cleton legde aan het begin van de avond in gewone mensentaal uit wat een structuurvisie is, wat het bestemmingsplan regelt en wat de milieueffectrapportage onderzoekt. Daarna konden de bezoekers in kleine groepen met de opstellers van de officiële stukken in gesprek en een toelichting krijgen. Zij maakten daar graag gebruik van.

Milieueffecten

Het Milieu Effect Rapport (MER) laat zien dat de plannen niet leiden tot grote nadelige effecten op het milieu. Over het algemeen is er sprake van een verbetering. Op sommige plaatsen zijn volgens het rapport aanvullende maatregelen nodig vanwege het geluid. Daarnaast vraagt het MER aandacht voor het effect van het expeditieverkeer bij Pand Z (het nieuwe theater en kunstenpand) en is het gebruikelijke onderzoek nodig naar mogelijke archeologische waarde op bouwlocaties. Tijdens de avond waren er verschillende vragen over het parkeren. Hoe wordt het parkeerverkeer (met name van de uitbreiding parkeergarage) afgewikkeld naar de Pleinweg? Veel antwoorden worden in het MER gegeven. 

Ruimtelijke kwaliteit

De Structuurvisie wordt de komende twintig jaar het uitgangspunt voor de plannen voor Hart van Zuid. Het beschrijft hoe Hart van Zuid de economische, sociale en culturele motor van het gebied kan worden. Er komen enkele nieuwe functies in het gebied, de huidige worden verstrekt en de verbindingen worden verbeterd met meer aandacht voor de leef- en verblijfskwaliteit. Steven Slabbers werkte als adviseur mee aan de plannen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren: ‘Met Hart van Zuid wil de gemeente een dynamisch centrum van Rotterdam Zuid maken. Zij investeert in verschillende functies, die elkaar gaan versterken en die als aanjagers voor verdere activiteiten dienen. Voor bewoners die soms in relatieve rust geleefd hebben, is dat nieuw. Bij alle reuring en dynamiek wordt echter ook de verblijfskwaliteit van het centrum verbetert. Onderwerp van gesprek was ook de woningbouw die gestalte kan krijgen op de voormalige tennisbanen.’ 

PPBS 23 april 2015

Verkeer

De toelichting op het verkeer trok veel belangstelling. De vragen van de bezoekers gingen voornamelijk over de alternatieven die zijn ontwikkeld voor de busroutes en over het parkeren. Er is nog geen keus gemaakt voor een busroute. De variant die in november 2013 is gepresenteerd, is inmiddels als voorkeursvariant losgelaten. Daarbij zouden aankomende bussen onder de terrasflats en via een nieuwe oprit vanaf de Sallandweg met een scherpe bocht naar het metrostation rijden.

Er zijn nieuwe varianten ontwikkeld, waaronder drie zogenoemde maaiveld-varianten (uitstappen op de begane grond) en twee patio-varianten. Zij zijn op hun milieueffecten onderzocht, maar nog niet tot in detail uitgewerkt en met belanghebbenden besproken. De uiteindelijke keuze zal mede afhangen van de reistijden van de bussen en de financiële haalbaarheid. In het milieueffectrapport zijn twee voorkeurvarianten benoemd: maaiveld-variant B (alle bussen onder de terrasflats door, uitstappen op maaiveld) en patio-variant B (een nieuwe busoprit op het Metroplein, parallel aan de terraswoningen, vertrekkende bussen over de Sallandweg onder de flats door).

Felix Sanders van Ballast-Nedam lichtte de verkeersoplossingen toe: ‘We hebben veel positieve reacties gekregen op het feit dat we openstonden voor suggesties van bewoners en dat onze visie op de busroute is aangepast.’ Naast de mogelijkheden die nog openstaan voor de busroutes, laat het bestemmingsplan ook de mogelijkheid open voor plaatsing  van de bioscoop bij het winkelcentrum of bij Ahoy. 

Afsluiting 

Aan het eind van de avond dankte avondvoorzitter Dorine Cleton iedereen voor de inbreng in het afgelopen jaar. ‘Al het werk dat belangstellenden en belanghebbenden in de plannen hebben gestoken is een groot compliment waard. Het blijkt dat mensen die in het gebied wonen oplossingen bedenken waar specialisten zelf niet opkomen. Daarom gaat Ballast Nedam door met het betrekken van u bij de uitwerking van de plannen. Vanaf juni starten er zo’n acht werkgroepen waarvoor al tientallen mensen zich hebben ingeschreven. Ik wens u opnieuw veel succes toe om er samen een heel goed en sterk Hart van Zuid van te maken.’