Vergunningen aanvraag december

8 december 2016

In de maand december worden er verschillende vergunningen ingediend voor de bouw aan het Nieuwe Hart van Zuid. In dit artikel brengen wij u op de hoogte van de procedures die in de aankomende periode opgestart en doorlopen worden. Daarnaast is er ook te lezen op welke momenten er nog inspraak momenten zijn binnen dit proces.

Vergunningen Kunstenpand

Voor de nieuwbouw van het Kunstenpand wordt de omgevingsvergunning voor de bouw en voor de aanleg van een nieuwe inrit ingediend. Gelijktijdig met deze vergunning wordt ook de kapvergunning voor de bomen (populierenrij) aan de van Swietenlaan ingediend. Deze bomen moeten voor de nieuwbouw van het pand plaats maken, in de nieuwe situatie wordt er langs de van Swietenlaan weer een nieuwe bomenrij gepland. In het Kunstenpand is aan de achterzijde een laad en los platform, om dit platform te bereiken wordt ook een inritvergunning aangevraagd.

De omgevingsvergunningen bouwen en inrit worden gecoördineerd aangevraagd. Er is gekozen voor een coördinatiebesluit, waarbij de verschillende vergunningen aan elkaar zijn gekoppeld, om deze aanvraag voor u als voor ons inzichtelijker te maken. De beide vergunningen doorlopen gelijktijdig dezelfde procedure en worden dan ook op het zelfde moment ter inzage gelegd. De kapvergunning doorloopt de reguliere vergunningprocedure en zal apart worden ingediend.

Een coördinatievergunning heeft een langere doorlooptijd dan een reguliere omgevingsvergunning. De procedure heeft een totale doorlooptijd van 32 weken, in deze periode heeft u twee keer de mogelijkheid om de stukken in te zien. Bij de eerste ter inzage legging kunt u zienswijze indienen tegen de plannen, bij de tweede ter inzage legging kunt u bezwaar aantekenen indien u de door u eerder ingediende zienswijze onvoldoende aangepast vindt.

Vergunningen ICC

Voor de nieuwbouw van het Internationaal Congrescentrum (ICC) van Ahoy wordt een omgevingsvergunning ingediend. Deze vergunning betreft alleen de nieuwbouw van het Congrescentrum, en zal een reguliere procedure doorlopen. De vergunningen voor de voorbereidende werkzaamheden zoals o.a. het kappen van enkele bomen op het voorterrein van Ahoy is inmiddels verleend, en ligt ter inzage.

Planning

De omgevingsvergunningen voor zowel het kunstenpand als Ahoy ICC zullen naar verwachting medio februari ter inzage gelegd worden, dit betreft voor het kunstenpand de eerste ter inzagelegging. Op de website van de gemeente Rotterdam kunt u de bekendmaking van deze omgevingsvergunning volgen. De inzage termijn bedraagt zes weken, in deze periode kunt u bezwaar aantekenen.